Речен дъждосвирец (Charadrius dubius)

Дължина на тялото: 15 – 18 см. Размах на крилата: 32 – 35 см
С черна огърлица на врата и шията. Челото е бяло, характерен жълт пръстен около окото и изцяло черен клюн. 

Храни се с насекоми и други дребни безгръбначни животни. Обитава чакълести и пясъчни брегове а водоеми, вкл. морския бряг и кариери за чакъл. Гнезди на земята.

Среща се по Черноморското крайбрежие и по поречията на големите реки в ниските части на страната. Зимува в Африка.

Заплахи: Урбанизация на морския бряг и бреговете на реките, незаконно изземване на пясък и чакъл, безпокойство през периода на размножаване, замърсяване на водоемите.

Природозащитен статус в България: Уязвим.

Тъй като заема разнообразни подходящи гнездови находища, е вероятно да се засели на острова с останалите целеви видове. Очакваме 10–20 двойки.

Публикуване на коментар