Политика за поверителност

Политика за поверителност

Този интернет сайт е изготвен от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ) за да популяризира проекта Life for Lake Varna – LIFE19 NAT/BG/000839, реализиран съвместно с Българското дружество за защита на птиците (БДЗП). С Политиката за поверителност искаме да Ви предоставим информация как обработваме Ваши лични данни и какви са Вашите права.

Информация за връзка с Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“:

Главно управление

гр. София 1574, район Слатина, бул. „Шипченски проход“ № 69

Електронна поща: office@bgports.bg

Интернет страница: www.bgports.bg

Информация за връзка с длъжностното лице по защита на данните:

гр. София 1574, район Слатина, бул. „Шипченски проход“ № 69

Електронна поща: dpo@bgports.bg

Телефон: 02 807 99 51

Информация, която може да съдържа Ваши лични данни, се обработва за следните цели:

Посетители

За да влезете в сгради и офис помещения на ДППИ, които не са публично достъпни зони, Вие трябва да се представите, да съобщите организацията, която представлявате, и повода за посещението Ви. Може да Ви бъде поискан документ за самоличност, като документът за самоличност не се сканира, копира или съхранява от охранителите. Обработваме Ваши лични данни с цел охрана на имуществото на ДППИ и контрол на достъпа, като информацията се съхранява един месец и достъпът до нея е строго ограничен. Във всяка сграда с контрол на достъпа има информационна табела, от която можете да получите подробна информация.

Видеонаблюдение

Вие може да сте обект на видеонаблюдение, когато влизате, пребивавате или излизате от сграда или офис помещения на ДППИ. Във всяка сграда, в която се извършва видеонаблюдение, са поставени графичен знак „Обектът е под видеонаблюдение“ и информационна табела. Не извършваме видеонаблюдение в помещенията за срещи, за почивка на персонала, в санитарно-хигиенни помещения и други подобни. Целта на видеонаблюдението е опазване на имуществото на ДППИ. За да получите по-обстойна информация, прочетете информационната табела в сградата, която посещавате.

Контакти

Ако се свържете с нас чрез адреса на електронната поща за контакт, ние обработваме предоставените от Вас лични данни като Вашия електронен адрес, име и друга информация, споделена в електронното писмо. ДППИ обработва личните данни съобразно конкретния случай. Данните могат да бъдат предоставени на трети лица, само ако това е предвидено в правен акт.

Сигнали и жалби

Ваши лични данни, когато подавате сигнал или жалба, и лични данни, които са посочени в сигнал или жалба, ДППИ обработва съобразно конкретния случай. Данните в сигнала или жалбата могат да бъдат предоставени на трети лица, само ако това е предвидено в закон.

Искания по ЗДОИ

При предявяване на искане по Закона за достъп до обществена информация, ДППИ предоставя информация само и доколкото тя отговаря на целите на Закона за достъп до обществена информация и при спазване на изискванията на законодателството относно защитата на личните данни.

Бисквитки“

Бисквитката“ е малко количество данни, които интернет сайтът съхранява на компютъра или мобилното устройство на посетителя. Нашият интернет сайт използва само „бисквитки“, необходими за неговото функциониране. Чрез съответна настройка на Вашия браузер може винаги да изключите както нашите бисквитки, така и бисквитките на трети страни. В този случай е възможно да загубите част от функционалността на някои от услугите.

 

Лог файлове

Както повечето сайтове, и интернет сайтът на ДППИ събира данни в лог файлове. Тази информация съдържа Вашето IP и времето, по което сте посетили нашия интернет сайт. Запазваме си правото да използваме IP адресите на потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо за изпълнение на законово задължение.

 

Връзки към други интернет сайтове

Тази Политика за поверителност не гарантира поверителността на личните Ви данни, когато използвате препратките на интернет сайта на ДППИ към други интернет сайтове. Препоръчваме Ви да се запознаете с политиките за поверителност на другите интернет сайтове, които посещавате.

Вашите права при обработване на личните Ви данни

Вие имате следните права съгласно Регламент (ЕС) 2016/679, когато ДППИ, в качеството на администратор, обработва Ваши лични данни:

Правото да бъдете информирани;

Право на достъп до обработваните данни;

Право на коригиране на обработваните данни;

Право за изтриване на обработваните данни;

Право да се ограничи обработването на данни;

Право на преносимост на обработваните данни;

Право на възражение срещу обработването на данни;

Права във връзка с автоматизираното вземане на решения и профилиране;

Право да оттеглите съгласие за обработване на данни.

ДППИ има задължение да уведоми трети лица, на които са били разкрити Ваши лични данни, за всяко извършено от нас коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на личните Ви данни.

Ако искате да упражните някое от правата във връзка с обработването на Ваши лични данни, попълнете приложеното Заявление за упражняване на права. Можете да упражнявате правата си по един от следните начини: да подадете Заявление за упражняване на права лично или чрез упълномощено от Вас лице в Главното управление на ДППИ в София или в някой от клоновете –териториални поделения в Бургас, Варна, Лом или Русе; да подадете Заявление за упражняване на права по електронен път на адреса на електронната поща на длъжностното лице по защита на данните на ДППИ при условията на действащото законодателство (Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, Закон за електронното управление и Закон за електронната идентификация).

Възможно е да поискаме от Вас да ни предоставите допълнителна информация, с която да потвърдим самоличността Ви. Така предотвратяваме вероятността да разкрием Ваши лични данни на друго лице.

На Ваше Заявление за упражняване на права ще отговорим в рамките на един месец. Ако сте подали няколко заявления за упражняване на права или исканията Ви са особено сложни, срокът, в който ще Ви отговорим, може да бъде удължен до два месеца. В този случай ще бъдете уведомени за удължения срок за отговор.

В случай че Вашите искания са очевидно неоснователни, прекомерни или повтарящи се е възможно да откажем да изпълним искането Ви, като ще бъдете уведомени за нашето решение и мотивите ни.

Имате право да подадете жалба до надзорен орган по защита на личните данни. Надзорният орган в Република България е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, интернет сайт: https://www.cpdp.bg/.

Ако имате въпроси, свързани с обработването на Ваши лични данни, искате да упражните правата си или считате, че правата Ви са били нарушени, молим да се свържете първо с длъжностното лице по защита на данните на ДППИ преди да се обърнете към надзорен орган по защита на личните данни.

ДП „Пристанищна инфраструктура“ запазва правото си да променя Политиката за поверителност.

„Заявление за упражняване на права“