Белочела рибарка (Sternula albifrons)

Дължина на тялото: 21 – 25 см. Размах на крилата: 41 – 47 см
Най-дребната рибарка. Оперението отдолу е бяло, а отгоре пепеляво-сиво, върховете на крилата са черни. Главата е черна с бяло чело. Клюнът е жълт с черен връх.

Храни се с дребна риба. Обитава солени, бракични и сладководни езера, блата и морското крайбрежие.

Гнезди на земята. Среща се във влажните зони около Бургас, езерата Шабла и Дуранкулак и по Дунавското крайбрежие. Зимува в Африка.

Заплахи: пресушаване и деградация на влажните зони, застрояване на бреговете и водоемите, унищожаване на гнездата и малките от скитащи кучета.

Природозащитен статус в България: застрашен.

Видът не е регистриран в защитена зона „Варненско-Белославско езеро“, но ако бъде привлечен в нея популацията в национален мащаб би могла да се увеличи с 10%.

Публикуване на коментар