Проект на Наредба за определяне, устойчиво управление и контрол на депа за драгажни маси е разработен от ДППИ

Работна среща със заинтересованите страни за обсъждане на проект на Наредба за определяне, устойчиво управление и контрол на депа за драгажни маси, разработен от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, се проведе в гр. София на 17 май 2022 г. Проектът на нормативния акт е разработен от ДППИ в рамките на проект „Демонстрация на пилотна зелена инфраструктура като печелившо решение за биоразнообразието и развитието на Варненското езеро“ – LIFE for Lake Varna, в съответствие с българското и европейското законодателство и приложимото в областта международно право.

Целта е да се регламентират условията и редът за определяне на депа за драгажни маси в българските морски пристанища, устойчивото управление по време на извършване на драгиране и осъществяването на контрол върху определените места за депониране. Към настоящия момент националната уредба не съдържа конкретни изисквания или критерии, които да се прилагат за управление на драгажните маси. Това създава проблем и невъзможност дейностите по драгиране да бъдат изпълнявани при ясно приложими изисквания.

Основната цел на проект LIFE for Lake Varna, който ДППИ изпълнява съвместно с Българското дружество за защита на птиците (БДЗП), е да се тества и демонстрира мащабна зелена инфраструктура. Това ще доведе до три основни резултата: възстановяване на ключови местообитания за приоритетни видове птици като по този начин допринесе за постигането на целите за опазване на биологичното разнообразие на проектната зона от Натура 2000 SPA „Варненско – Белославско езеро“ (BG0000191), подобряване на екосистемните функции на увредената водна екосистема на Варненското езеро и осигуряване на устойчиво и икономически добро решение за използване на драгирани седименти от корабоплавателните канали към и от пристанище Варна.

Програма LIFE на ЕС, по която се финансира проектът, навършва 30 години на 21 май 2022 г. По програмата се реализират мащабни проекти за опазване на околната среда и природата. По този начин се подпомага прилагането на директивите за птиците и местообитанията и изграждането на мрежата от защитени зони „Натура 2000“. Проектите представляват пилотни схеми във връзка с изпълнението на целта на ЕС за спиране на загубата на биоразнообразие.