Саблеклюн (Recurvirostra avosetta)

Дължина на тялото: 42 – 46 см. Размах на крилата: 67 – 77 см
Има характерен завит нагоре клюн. Оперението е преобладаващо бяло. Главата и върховете на крилата са черни, на гърба и горната част на крилата има надлъжни черни ивици. Краката са сравнително дълги и светлосини.

Храни се с дребни водни безгръбначни животни. Обитава солени и бракични езера, солници, крайморски лагуни. Гнезди на земята.

У нас се среща предимно в Атанасовско езеро, Поморийско езеро, защитена местност „Пода“, Шабленската тузла и др. Зимува в Средиземноморието и Африка.

Заплахи: пресушаване и деградация на влажните зони, застрояване на солени крайморски басейни и солниците, безпокойство през периода на размножаване, унищожаване на яйцата и малките от скитащи кучета.

Природозащитен статус в България: Застрашен.

Изкуствените гнезда, изграждани по крайбрежието до момента успешно са привличали двойки от този вид. Изкуствените платформи и острови са сред най-важните природозащитни мерки, прилагани успешно в Бургаските езера. Очакваме поне 20–50 двойки да загнездят на острова и увеличение на популацията в национален мащаб с 5–10%.

Публикуване на коментар