Речна рибарка (Sterna hirundo)

Дължина на тялото: 34 – 37 см. Размах на крилата: 70 – 80 см
Гърбът и крилата отгоре са светлосиви. Кръстът, опашката, коремът, шията и бузите са бели. Темето и вратът – черни, а клюнът – червен. 

Храни се с насекоми, безгръбначни и риба. Гнезди колониално на земята. Среща се в изолирани находища по Черноморското крайбрежие (главно около Бургас), по поречието на Дунав, Марица, Арда, Струма и Огоста. Зимува в Африка.

Заплахи: пресушаване на влажните зони, замърсяване на водите, безпокойство по време на размножаване, урбанизиране на местата за гнездене.

Природозащитен статус в България: Застрашен.

Създаването на изкуствен остров в областта на проекта може да увеличи популацията в страната с 10%. Техниките, използвани за увеличаване на гнездящите двойки и успеха на гнездовия сезон включват създаване на изкуствени гнездови места, управление на растителността, увеличаване на съществуващите гнездови местообитания и контрол на хищниците.

Публикуване на коментар