Компетентните институции с предложения по проекта на Наредба за определяне, устойчиво управление и контрол на депа за драгажни маси

Компетентните институции се събраха на втора среща, за да направят своите предложения и становища с цел прецизиране текстовете на проекта на Наредба за определяне, устойчиво управление и контрол на депа за драгажни маси. Разработеният от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ проект на нормативен акт предизвика ползотворна и задълбочена дискусия между представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на околната среда и водите, Българските военноморски сили, Изпълнителна агенция „Морска администрация“, „Поддържане чистотата на морските води“ АД и др. на 19 януари 2023 г. в гр. София.

Директорът на дирекция „Инфраструктура, акватория и собственост“ в ДППИ инж. Наташа Ценева и директорът на дирекция „Управление на проекти“ в ДППИ Анна Натова представиха текстовете на наредбата с първите отразени бележки и коментари от институциите. Първата работна среща със заинтересованите страни за обсъждане на проекта на нормативния акт се проведе на 17 май 2022 г. в гр. София.

Документът е изработен в рамките на проект „Демонстрация на пилотна зелена инфраструктура като печелившо решение за биоразнообразието и развитието на Варненското езеро“ – LIFE for Lake Varna в съответствие с българското и европейското законодателство и приложимото в областта международно право. Целта е да се регламентират условията и редът за определяне на депа за драгажни маси в българските морски пристанища, устойчивото управление по време на извършване на драгиране и осъществяването на контрол върху определените места за депониране. Към настоящия момент националната уредба не съдържа конкретни изисквания или критерии, които да се прилагат за управление на драгажните маси. 

Публикуване на коментар