Завърши изграждането на платформа за гнездене на птици край град Белослав

В последните дни на изминалата година завършихме изграждането на платформа за гнездене на птици в защитена местност „Ятата“ край град Белослав, Варненско.

Макар и с малка площ (само 154 ха) ЗМ „Ятата“ се отличава с богато видово разнообразие от птици през всички сезони. На територията ѝ са установени 208 вида птици, от които 82 са включени в Червената книга на България. От срещащите се видове 89 са от европейско природозащитно значение (SPEC). Въпреки това зоната предлага ограничени възможности за гнездене на някои видове водолюбиви птици като речната рибарка, кокилобегача и др., чиито гнездови местообитания са твърде специфични. Тези видове се срещат по време на миграции, но не гнездят или се размножават нерегулярно с ниски числености, както в Ятата, така и в съседно разположената по-голяма защитена зона „Варненско-Белославско езеро“.

Изкуствените платформи за гнездене са ключови съоръжения, които доказано привличат за гнездене птиците и увеличават техните популации в определени зони. В България добър пример за това са влажните зони около Бургас, където има създадени няколко подобни гнездови местообитания. Надяваме се, че през гнездовия сезон птиците ще се заселят и на новоизградената платформа. В близките месеци предстои изграждането и на втора подобна платформа, която ще бъде разположена в западните части на Белославското езеро.

Дейността се извършва в рамките на проект „Демонстрация на пилотна зелена инфраструктура в полза на биоразнообразието и развитието в района на Варненското езеро“ LIFE19 NAT/BG/000839, финансиран от програма LIFE, в който БДЗП си партнира с Държавно предприятие пристанищна инфраструктура.

БДЗП изразява благодарност на всички доброволци и съмишленици, които помогнаха за изграждането на платформата.