Дейности

Проект LIFE for Lake Varna – LIFE19 NAT/BG/000839

„Демонстрация на пилотна зелена инфраструктура като печелившо решение за биоразнообразието и развитието на Варненското езеро“ 

 

Съфинансиран по Програма LIFE

 

Бенефициент: Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“

Начало на проекта: 01.09.2020 г.

Край на проекта: 31.08.2025 г.

Обща стойност на проекта: 1 852 060 евро

  • бюджет на ДППИ: 1 499 752 евро (грант: 775 672 евро; собствено съфинансиране: 724 080 евро)
  • бюджет на БДЗП: 352 308 евро (грант: 335 308 евро; собствено съфинансиране: 17 000 евро)

Партньори по проекта:

Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ – водещ партньор

Българско дружество за защита на птиците (БДЗП)

Основна цел на проекта: тестване и демонстрация на мащабна зелена инфраструктура, която ще постигне три основни резултата:

(1) Възстановяване на ключови местообитания за приоритетни видове птици, като по този начин да допринесе за постигането на целите за опазване на биологичното разнообразие на проектната зона от Натура 2000 SPA „Варненско-Белославско езеро“ (BG0000191).

(2) Подобряване на екосистемните функции на увредената водна екосистема на Варненското езеро.

(3) Осигуряване на устойчиво и икономически добро решение за използване на драгирани седименти от корабоплавателните канали към и от пристанище Варна.

Основни дейности по проекта:

1)        Подготвителни дейности

Разработване на методология за комплексна биологична схема за мониторинг на Варненско-Белославското езеро. Проучване на биоразнообразието и ползите на проекта за опазване на околната среда. Анализ на драгажните седименти, които ще бъдат използвани за натрупване на маса за изграждането на остров. Разработване на подробен технически план за създаване на изкуствен остров. Разработване на комплекс от мерки за устойчиво управление на Варненско-Белославското езеро, анализ на законодателството. Консултации със заинтересованите страни. Разработване на комуникационна стратегия и работен план на проекта.

2)        Консервационни дейности

Изграждане на основи на острова. Биологичен мониторинг по време на монтажа за осигуряване на оптимален субстрат за водните организми. Създаване на изкуствен остров. Биологичен и химичен мониторинг по време на насипването за проследяване на замътването, нивото на кислорода и ефекта върху водната екосистема.

3)        Мониторинг на въздействието на дейностите на проекта

Наблюдение на въздействието на дейностите по проекта върху целевите видове и природозащитния статус. Оценка на въздействието на проекта върху екосистемата и екосистемните услуги. Оценка на социално-икономическото въздействие на проектните дейности върху местната икономика и население.

4)         Информиране на обществеността и разпространение на резултатите

Осигуряване на ефективно национално и международно медийно отразяване и популяризиране на проекта. Разработване и поддържане на уебсайт на проекта, изработване на комуникационни материали, сътрудничество с други LIFE и/или не-LIFE проекти. Споделяне на опит и ключови резултати от проекта със заинтересовани страни и насърчаване предприемането на последващи действия от тяхна страна с цел продължаване на добрата практика. Изграждане на демонстрационен инфо център на сушата.

5)          Управление на проекта

Тук се включват всички дейности и задачи, необходими за успешното стартиране, изпълнение, наблюдение и финализиране на проекта. Гарантиране на добро финансово управление и съгласуваност между координатора на проекта ДППИ и всички свързани регионални, национални и европейски заинтересовани страни, вкл. EASME. Създаване на ръководна група по проекта и подписване на споразумение за партньорство, създаване на екип за управление на проекта, техническо и финансово отчитане. Разработване на „План след LIFE“.  

Ръководител: инж. Наташа Ценева, директор на дирекция  „Инфраструктура, акватория и собственост“, ДП „Пристанищна инфраструктура“, тел: 02 807 99 37; email: n.ceneva@bgports.bg.