Целеви групи (птици)

Морски дъждосвирец (Charadrius alexandrines)

Речен дъждосвирец (Charadrius dubius)

Кокилобегач (Himantopus himantopus)

Саблеклюн (Recurvirostra avosetta)

Белочела рибарка (Sternula albifrons)

Гривеста рибарка (Thalasseus sandvicensis)

Речна рибарка (Sterna hirundo)

Други видове, които е вероятно да привлече островът, са дебелоклюна рибарка (Sterna nilotica), дългоклюна чайка (Chroicocephalus genei) и малка черноглава чайка (Ichthyaetus melanocephalus), но броят им вероятно ще е ограничен, тъй като са редки видове за България.

Белият ангъч (Tadorna tadorna) обитава основно езера и реки и гнезди в дупки на лисици. Очакваме гнездата по част от дейностите да бъдат заети от 5–10 двойки.

 

Изкуственият остров ще осигури зона за почивка за различни мигриращи и зимуващи видове, както и за някои от гнездящите птици в областта. Сред тях са: малък корморан (Phalacrocorax pygmeus), голям корморан (Phalacrocorax carbo), розов пеликан (Pelecanus onocrotalus) и къдроглав пеликан (Pelecanus crispus), който е приоритетен вид за програма LIFE. Вероятно, че повечето от птиците, преминаващи по време на миграция и зимуване, ще използват острова, тъй като в защитената зона няма други подходящи места за почивка.

Сред другите водоплаващи патици, които може да използват острова за зимуване и почивка са сива патица (Anas strepera), фиш (A. Penelope) и качулата потапница (Aythya fuligula). Подобрените условия и създаването на подводен субстрат от безгръбначни ще допринесе за опазването на два вида от консервационно значение – тръноопашата потапница (Oxyura leucocephala) и белоока потапница (Aythya nyroca). Очаква се островът да се използва за почивка при миграция и зимуване от видове като малък горски водобегач (Tringa glareola), малък червеноног водобегач (T. tetanus), черноопашат крайбрежен бекас (Limosa limosa), голям свирец (Numenius arquata), речна чайка (Larus ridibundus), чайка буревестница (L. canus), жълтокрака чайка (L. michachaelis) и каспийска чайка (L. chachinans). По време на миграция островът ще служи като подходящо място за почивка за различни видове рибарки (Chlidonias sp., Sterna sp.), а също и за чапли – голяма бяла чапла (Ardea alba), сива чапла (A. cinerea) и малка бяла чапла (Egretta garzetta).